Tugi

Hisense garantiitingimused

Täname teid usalduse eest mida olete üles näidanud, ostes Hisense’i toote (edaspidi “Toode”). Meie peamine eesmärk on teie täielik rahulolu ja seetõttu tahaksime juhtida tähelepanu mõnele olulisele toote kasutamisega seotud faktile:

Enne Toote esmakordset kasutamist tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga ning järgige seal toodud juhiseid.

1. Garantii

Käesolev garantii antakse ainult lõpptarbijast ostjale (edaspidi “Ostja”) ja ainult toote jaoks, mida kasutatakse tavapäraseks koduseks kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui tegevuste kirjelduses või kasutusjuhendis on muud juhised. Kui kasutate Toodet eeltoodust erinevalt või vastupidiselt juhistele, ei pruugi volitatud hoolduskeskus (edaspidi “VHK”) Teie kaebust põhjendatuks tunnistada.

Müüja tagab Ostjale 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast kvaliteedi lepingulise tagatise (edaspidi “Garantii”).

Garantiiperiood algab ostukuupäevast (kuupäev märgituna kviitungil/arvel). Kui ostetud Toode vajab oma olemuse tõttu teise isiku kui Müüja poolt paigaldamist, kehtib garantiiperiood alates toote kasutuselevõtmise päevast, hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ostukviitungil/arvel märgitud kuupäeva. Käesoleva garantii alusel nõude esitamisel peab Ostja tõendama garantiiperioodi hilisemat algust, esitades professionaalse paigaldamise tõendi/dokumendi. Toote paigaldus ja selle seadistamine ei kuulu Müüja antavate garantiikohustuste hulka. Ebaõige paigalduse tõttu tekkinud defektid ei kuulu käesoleva Garantii alla.

2. Kehtiv ostudokument – Garantiikaart

Volitatud hoolduskeskusele nõude esitamine on võimalik kui esitada üks järgmistest täies ulatuses Müüja poolt väljastatud dokumentidest:

  1. tootemudelit sisaldav ostudokument (kviitung)
  2. tootemudelit sisaldav ostuarve
  3. tootemudelit sisaldav tarnija/müüja garantiikaart
3. Garantiiremont

Defekt, mida saab ilma tagajärgedeta kiirelt kõrvaldada, kõrvaldatakse toote parandamisega või osa(de) asendamisega; sellisel juhul on defekti olemuse tõttu ebaproportsionaalne kogu toote välja vahetamine. Asendatud osade garantii lõpeb toote standardse garantiiperioodi lõppemisega.

Nõude esitanud Ostjal ei ole õigust toote välja vahetatud osa(de)le. Ostu-müügilepingust taganemisel on Ostja kohustatud tagastama tervikliku toote Müüjale (sh kõik tarnitavad komponendid ja tarvikud).

Garantiiremondi järel on VHK kohustatud esitama Ostjale remondiaruande loetava koopia. Remondiaruanne tagab Ostja õigusi, seega on Ostja enda huvides kontrollida selle sisu enne aruande allkirjastamist ja hoida remondiaruannet hoolikalt.

4. Lepinguga mittevastavuseks ei loeta:

Toote või selle osade kulumist, mis tulenevad toote või selle funktsioonide tavapärasest kasutamisest; seadme tööga kaasnevat müra mis jääb 45 dB tasemele; LCD-ja plasmaekraanide surnud ekraanipikslid, kui nende arv vastab tehnilisele kirjeldusele.

5. Garantiitingimustele mittevastavusteks, mille kohta ei saa esitada õigustatud nõudeid, peetakse:

Ükskõik millised muudatused Garantiikaardil (müügikviitungil), mille on teinud volitamata isik, registreerimata või kaotatud garantiitõend (müügikviitung). Toote kasutamine mis tahes muul eesmärgil, välja arvatud see, mille jaoks see oli ette nähtud (nt äritegevuseks) või toote hoolduse, toimimise ja käitlemisjuhiste järgimata jätmine. Kahju mis on põhjustatud loodusõnnetuse, õnnetuse või volitamata isikute poolt või mehaaniliselt Ostja tekitatud (nt transportimise ajal, puhastamine sobimatute vahenditega jne). Kokkupuude kahjulike välismõjudega, nt päikese- ja muu kiirgus- või elektromagnetväljaga, vedelikukahju või esemete tootesse sattumine, ülepinge, võrgu pingemuutused või lühised sisendites ja väljundites, voolukõikumised, mis on tingitud elektrostaatilisest voolust (sh äike), rikkis toitejuhe või sisendpinge kõikumised ja ebaõige polaarsus, keemiliste protsesside mõju, nt kasutatud patareid jms. Kui tootel ilmnevad muudatused, kohandused või ümberehitused mille eesmärgiks on toote funktsionaalsuse laiendamine võrreldes ostetud versiooniga, nt võimaldamaks kasutada seda mõnes teises riigis kui see, mille jaoks Toode on projekteeritud, toodetud ja heaks kiidetud.

 

Kui vajate hoolduskeskuse abi, võtke palun ühendust meie Klienditeenindusega numbril: